Skip to main content

标签: assert

Python 入门基础知识 - assert - 简化的raise语句

assert - 简化的raise语句在Python中使用assert语句同样可以引发异常。但与raise语句不同,assert语句是在条件测试为假时,才引发异常。assert语句的一般形式如下:assert <条件测试>, <异常附件数据> # 其中异常附加数据是可选的实例如下l = []assert len(l) # 如果列表为空,则使用assert引发异常异常抛出如下    assert len(l) AssertionErrorassert len(l), 'Error'异常输出如下   ...[…]

Read More